martes, 17 de noviembre de 2009

PSC ENMIENDA LA TOTALIDAD DE LA ILP EN CATALUÑA


PSC ENMIENDA LA TOTALIDAD DE LA ILP

PARLAMENT DE CATALUNYA
A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari sotasignant, fent ús del que es determina a l'article 104 del Reglament del
Parlament de Catalunya, presenta una esmena a la totalitat de retorn a la Proposició de llei de
modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel

Decret legislatiu 212008 (N.T. 202-00050/08).

Palau del Parlament, 29 d'octubre de 2009.

Miquellceta i l.lorens

Portaveu GP SOC - CpC
Parc de la Ciutadella. 08003 Barcelona

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.